Privaatsuspoliitika

Camellia Boutique OÜ (edaspidi Camellia.ee) austab enda kliente ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Camellia.ee tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Kliendi isikuandmete töötlemisel rakendab Camellia.ee kõiki seadustega nõutavaid hoolsus- ja turvameetmeid, millega tagatakse kliendi isikuandmete eesmärgipärane töötlemine ning kaitstakse isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on anda Teile teavet kliendi isikuandmete töötlemise kohta Camellia.ee poolt.

Isikuandmete vastutav töötleja on:

Camellia Boutique OÜ

           
registrikood:   
16818040

            aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vabaduse väljak 2, 10146

           
e-posiaadress: 
info@camellia.ee

ISIKUANDMED

Isikuandmed on kõik füüsilist isikut käsitlevad ja tema kohta kogutavad andmed, mis võimaldavad teda identifitseerida.
Oma teenuste osutamiseks peab Camellia.ee töötlema muuhulgas järgmisi andmeid:
Ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-postiaadress
Postiaadress
Pangakonto number
Teie veebisaidil tehtud ostude ja muu tegevuse ajalugu
Teiega seotud kirjavahetuste ja vestluste ajalugu, et vastata küsimustele, mis puudutavad Teie tellimust
Mugavuse tagamiseks võite lisaks esitada meile ka alljärgneva info: sugu ja sünnikuupäev. Need andmed ei ole kohustuslikud ja on ette nähtud e-poe Camellia.ee.ee mugavamaks kasutamiseks

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete töötlemine tähendab kõiki isikuandmetega tehtavaid toiminguid, muu hulgas kliendi isikuandmete kogumine, salvestamine, hoidmine, korrastamine, kasutamine, parandamine, edastamine ja kustutamine Camellia.ee poolt. Kõiki eespool loetletud toiminguid käsitletakse isikuandmete töötlemisena olenemata sellest, kas need on automaatsed või mitte.
Camellia.ee töötleb eelkõige privaatsusteate punktis 1 toodud isikuandmeid, kuid võib töödelda ka muud kliendiga seotud teavet, kui selleks on põhjendatud vajadus seoses lepingute täitmisega ja kui selliste andmete töötlemine ei ole seadusega vastuolus.
Isikuandmete töötlemine (sh säilitamine ja arhiveerimine) toimub Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide alusel reeglina Euroopa Liidu territooriumil.
Kliendi isikuandmeid säilitatakse seaduses sätestatud tähtajaks. See tähendab, et kliendi andmed hävitatakse mitte vähem kui 5 (viie) aasta möödumisel pärast kliendiga suhte lõpetamist, eeldusel, et kliendi ja Camellia.ee vahel ei ole käimasolevaid vaidlusi ning puudub muu õigustatud huvi nende andmete säilitamiseks. Kui kliendi isikuandmete säilitamiseks on Camellia.eel õigustatud huvi (nt tõendamiseks vaidluses), hindab Camellia.ee kord aastas nende andmete jätkuva säilitamise vajalikkust. Kui kliendisuhte lõppemisest on möödunud vähemalt 5 (viis) aastat, kuid seadusest tuleneb pikem tähtaeg nende andmete või dokumentide säilitamiseks, säilitatakse dokumente kauem. Näiteks nõuab raamatupidamisseadus lepingute ja dokumentide säilitamist vähemalt 7 aastat pärast tehingu toimumist.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ALUS

Camellia.ee peamised eesmärgid kliendi isikuandmete töötlemisel on järgmised:
kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks;
pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;
kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Camellia.ee tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest;
menetleda tõhusalt Teie päringuid ja kaebusi;
analüüsida kliendi rahulolu ning eelistusi seoses Camellia.ee toodete ja teenustega, et tõhustada toodete ja teenuste arendamist ja turundust.
Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on pakkumiste, tellimuste ja müügiprotsessi täitmine ja Camellia.ee ettevõttesisene aruandlus (kokkuvõtted, raportid jms). Turundusinfo saatmiseks kasutatakse isikuandmeid vaid kasutaja eelneval nõusolekul.
Camellia.ee saadab klientidele uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud soovi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses.
Camellia.ee võib töödelda kliendi isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui need on vajalikud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või kui sellised eesmärgid on õigustatud kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Camellia.ee töötleb kliendi isikuandmeid õiglaselt, seaduses ettenähtud viisil ja ulatuses.
Camellia.ee ja tema töötajad võtavad kliendi isikuandmete töötlemisel kõik seadusega ettenähtud hoolsus- ja turvameetmed, tagamaks, et kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes eesmärgipäraselt, ja kaitsmaks kliendi isikuandmeid tahtmatu või loata kasutamise, avalikustamise või hävitamise eest.
Camellia.ee jaoks on isikuandmete terviklus ja selle tagamine klientide teenindamiseks ülioluline. Töötlemise eesmärgi seisukohast valed isikuandmed kustutatakse või parandatakse.
Camellia.ee rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE

Camellia.ee ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Volitatud isikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid Camellia.ee korraldusel ning samal eesmärgil nende töötlemiseks, kui Camellia.ee seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse pakkuja või Camellia.ee raamatupidamisteenuse pakkuja aga mitte ainult. Kui Camellia.ee volitab kedagi Teie isikuandmeid töötlema, sõlmitakse volitatud töötlejatega sellekohased lepingud ning info neis sisalduvate tingimustega tutvumise kohta tehakse Teile teatavaks käesoleval leheküljel.

Camellia Pluss OÜ poolt Volitatud töötlejad:
Zone Media OÜ – IT teenused, Lõõtsa 5, 11415 Tallinn, info@zone.ee, (+372) 6886886

Maksete vahendamine:
AS SEB Pank – maksevahendaja, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, info@seb.ee, (+372) 6655100
Swedbank AS – maksevahendaja, Liivalaia 8, 15040 Tallinn, info@swebank.ee, (+372) 6310310
Luminor Bank AS – maksevahendaja, Liivalaia 45, 10145, Tallinn, info@luminor.ee, (+372) 6283300
AS LHV Pank – maksevahendaja, järelmaksu koostööpartner, Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, info@lhv.ee, (+372) 6800400 

Everypay AS  – Tartu mnt 2, Tallinn, Estonia  644 2201  support@every-pay.com

KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

Klient võib Camellia.ee lt igal ajal nõuda teavet Camellia.ee poolt tema kohta kogutud isikuandmete kohta. Selleks esitab klient Camellia.ee le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis asjakohase taotluse. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või isiklikult allkirjastatud). Camellia.ee rahuldab taotluse viie viivitusteta kuid mitte enam kui 30 tööpäeva jooksul pärast kliendilt taotluse saamist. Camellia.ee võib eespool osutatud teabe edastamisest keelduda seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses.
Klient võib nõuda tema poolt Camellia.ee le esitatud andmete parandamist, kui Camellia.ee poolt töödeldavad isikuandmed kliendi kohta on ebaõiged.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.
Kliendil on alati õigus pöörduda oma isikuandmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.